Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

• 1. Název
Obec Kněždub

• 2. Důvod a způsob založení
Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

• 3. Organizační struktura 

• 4. Kontaktní spojení 
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Kněždub
696 64 Kněždub 140

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Kněždub
696 64 Kněždub 140

4.3 Úřední hodiny
Pondělí: 7:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
Úterý: 7:30 – 12:00
Středa: 7:30 – 12:00, 13:00 – 15:30
Čtvrtek: 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
Pátek: 7:30 – 12:00, 13:00 – 14:00 

4.4 Telefonní čísla
pevná linka: 518 327 223

4.5 Čísla faxu 
pevná linka: 518 327 223

4.6 Adresa internetové stránky
oficiální: https://www.knezdub.cz

4.7 Adresa e-podatelny
oficiální: ou.knezdub@knezdub.cz

4.8 Další elektronické adresy
oficiální: ou.knezdub@knezdub.cz

• 5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 8522-671, kód banky: 0100

• 6. IČO
00284998

• 7. DIČ

• 8. Dokumenty 
8.1 Seznamy hlavních dokumentů 
Strategický rozvojový plán obce

8.2 Rozpočty obce
Rozpočet 2017
Rozpočet 2018

8.3 Střednědobý výhled obce na 2019-2020

8.4 Závěrečné účty obce
Závěrečný účet za rok 2017

8.5 Zprávy o přezkoumání hospodaření obce
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

• 9. Žádosti o informace 
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů lze požadované informace získat na Obecním úřadě v Kněždubě, a to:

– ústně: 
v pondělí   7:30-12:00     13:00-16:00
v úterý       7:30-12:00
ve středu   7:30-12:00     13:00-15:30
ve čtvrtek  7:30-12:00     13:00-17:00
v pátek      7:30-12:00     13:00-14:00

– písemně poštou na adresu: Obecní úřad Kněždub, 696 64  Kněždub 140

– osobně předáním na podatelně úřadu

– elektronickou podatelnouou.knezdub@knezdub.cz

– datovou schránkou – qfrbdm8

Žádost musí obsahovat zákonné náležitosti dle § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona, identifikaci žadatele.
– u fyzických osob – jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu
– u právnických osob – název, IČO a adresa sídla

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.  

• 10. Příjem žádostí a dalších podání 
Na podatelně Obecního úřadu Kněždub

• 11. Opravné prostředky
odvolání , stížnosti

• 12. Formuláře
přiznání k místnímu poplatku – komunální odpad
přiznání poplatku ze psů

• 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt. Portál veřejné správy

• 14. Předpisy 
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Sbírka zákonů ČR

14.2 Vydané právní předpisy 
OZV odpady
OZV poplatek za psy
OZV pohyb psů
Nařízení obce – zákaz podomního prodeje

14.3. Evidence právních předpisů obce 

• 15. Úhrady za poskytování informací 
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána 

• 16. Licenční smlouvy 
16.1 Vzory licenčních smluv 
16.2 Výhradní licence – výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 – zatím žádné nejsou

• 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2019